รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2นายวิทยา สุดดี 054284791-2 
103บ้านท่าผานางสายบัว ศวีระกุล 054281510 
104บ้านศาลาสามัคคีนางสมจิตร ทองหล่ำ 054281505 
105บ้านจอมปิง  054362739 
106สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)นายหยวด ปันใจ 054362486 
108บ้านนาแก้วประชารัฐนางสาวทัศนาวรรณ ชลพล 054362424 
109บ้านสองแควใต้นายชาญวิทย์ โพธิ์รัง 054362670 
111วัดหาดปู่ด้ายนายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม   
112วัดนาแก้วนายนพปฎล จิรากูล 054362444 
113บ้านนาแส่ง-แม่ไฮ  054362425 
114ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงนายไพโรจน์ พงษ์บุผา 054281508 
118บ้านแม่หลง-สบจางนายสากล วงศ์หล้า 054349336 
119วังพร้าววิทยา  054349216 
120บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือนายสมบัติ วันใจ  081-950295
121ศาลาวิทยานายสุชาติ สุทธิพรมณีวัฒน์ 054281503 
122อนุบาลเกาะคานางสาวราตรี ดวงไชย 054281504 
123บ้านดอนธรรมนายบุญนพดล แก้วดวงตา 054239302 
124บ้านทุ่งขาม  054274454 
128บ้านไหล่หินนายมาโนช ชนะพยัคฆ์ 054234447 
129บ้านแม่ฮวก  054260111 
201วัดสาแลนางสิริปรียา ชัยบุตร   
202ชุมชนบ้านมั่วนางจิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ์ 054286267 
203บ้านแม่กึ๊ดนายยงยุทธ เขื่อนแก้ว 054239369 
204อนุบาลเสริมงามนายดล ก้อนแหวน 054286063 
205บ้านกิ่วห้วยเบิก    
206บ้านโป่งน้ำร้อน    
207บ้านทุ่งต๋ำนายนัฏฐพัฒน์ จันทร์ตา 054239409 
208วัดนาเอี้ยง    
209ศรีลังกาวิทยา  054239455 
210บ้านเหล่ายาว  054260180 
211สันโป่งวิทยานางประกายดาว โรจน์กิติรัตน์   
213บ้านปงแพ่งนายประนอม ไทยกรรณ์   
215เสริมขวาวิทยานายจำลอง ตันทา   
216บ้านแม่ผึ้ง  054260185 
217บ้านแม่เลียง    
218บ้านแม่เลียงพัฒนา  054260186 
220เสริมซ้ายวิทยานายปิยะพงค์ หมุดปิน   
221วัดสบแม่ทำ  054239440 
222ไทยรัฐวิทยา47(วัดนาเดา)    
224บ้านนาจะลา    
301บ้านท่านางนุชทิชา พรมตัน 054348314 
302วังหินวิทยา    
303บ้านป่าตาล  054292004 
304บ้านสองแคว    
305ห้วยแก้ววิทยานายสมคิด นาคกุล 054214084086-921582
306บ้านสันหลวง  054200551 
307บ้านนาโป่ง  054200267 
308บ้านนาเบี้ย  054260223 
309นาบ้านไร่วิทยานายเจนภพ ยศบุญเรือง 054200363 
310บ้านแม่เตี๊ยะ    
312แม่ถอดวิทยานายอดิเรก สัญญะเขื่อน 054214024 
313บ้านแม่เติน  054260136 
315บ้านแม่ปะ  054291632 
316เถิน-ท่าผา  054291741 
317บ้านท่ามะเกว๋นนางสาวนิฤมล ญาวิลาศ 054214074 
318ปางกุ่มวิทยานางสาวโสภา กันทะวงศ์  0828928377
319บ้านหัวน้ำ  054260139 
320แม่มอกวิทยา  054260140 
321บ้านกุ่มเนิ้งใต้นายสมเกียรติ นันตาดี   
322บ้านสะพานหิน    
323บ้านน้ำดิบนายชยุต วิจิตรสุนทร 054292498 
324บ้านแม่วะเด่นชัย  054294411 
325แม่วะวิทยา  054292577 
326บ้านท่าช้าง  054292620 
327บ้านอุมลองนายกิติศักดิ์ วรรณารักษ์   
328บ้านเวียง  054291604 
329อนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)นายพลวุฒิ อภิไชย์ 054291606 
330ล้อมแรดวิทยานางสาวเยาวรัตน์ กมลอัศวโรจน์ 054291607 
331บ้านเหล่านายจักรพงษ์ คงนุ่น 054291605 
332บ้านดอนไชยนายอัครา ทนันไชยชมภู 054291695 
333บ้านหนองเตา  054333445 
334แสลมวิทยา  013871689 
335บ้านสะเลียมหวานนายพายัพ จอมคำ 054241505 
336บ้านปางอ้า    
337บ้านท่าเกวียนนางโยทณัฐ คำนึง 054260144 
338แม่พุหอรบวิทยานายจำลอง อำพันธ์   
339บ้านท่าเวียงนางอุทัยวรรณ ตาวงศ์   
401ผาปังวิทยา    
402บ้านแม่ตั๋งนางจันทร์เพ็ญ นาวาระ 054299445 
403แม่เชียงรายวิทยานางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาท   
404ชุมชนบ้านแม่ปุ  054359406 
405ต้นธงวิทยานายวัชระ สุยะลังกา 054299101 
406ห้วยขี้นกวิทยา    
407อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)  054299252 
408บ้านแม่พริกบน  054299338 
409บ้านแม่เชียงรายลุ่ม    
501บ้านดอนไฟ  054247942 
502นาบง  054247940 
504บ้านนากวางนายวิภพ ไชยธรรม 054247931 
505อนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)นางหทัยทิพย์ แก้วแสนตอ 054289241 
506บ้านหนองถ้อย  054289343 
507บ้านหลวงนายบุญถิ่น อินทราย 054289249 
508บ้านหลุก  054289242 
509นาครัวประชาสามัคคีนางเพ็ญศรี ศิริชยพงศ์ 054289274 
512บ้านแม่ปุงนายมานพ มาน้อย 054346553 
514บ้านฮ่องห้า  054346389 
515ทองทิพย์วิทยานายพิเชษฐ์ เพชรสำแดง 054349353 
516บ้านหนอง    
517กิ่วประชาวิทยานางนรกมล เครือวงศ์ 054290305 
518บ้านนาต๋ม    
521บ้านบอมนายบุญส่ง มณีมโนรมย์   
524ป่าตันวิทยานายวาด ปองรักษ์ 054289245 
525บ้านนาคตนางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ 054289244 
526บ้านแม่ทะ  054287298 
527ชุมชนบ้านท่าแหน  054289248 
528บ้านน้ำโทก-หัวดง  054287297 
531บ้านนาดู่    
532บ้านนาดง  054247911 
534บ้านอ้อวิทยานายวิเชียร เอี่ยวเฮง   
536บ้านแม่ทานนายธีรเดช ศิริคำน้อย 054260163 
537บ้านแม่วะ    
538บ้านก้อมหนองมุง  054247932 
540ห้วยมะเกลือวิทยา    
543บ้านสามขานางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน 054260238 
545บ้านผาแมว  054260165 
601บ้านแก่นนายชวินทร์วิชญ์ เขื่อนใจ 054239659 
602นายางวิทยานายอภิสิทธิ์ ชัยเมืองมูล 054239661 
604ไตรมิตรสามัคคี  0549988 
606บ้านแม่กัวะนายศักดิ์ ไชยบาง 054242032 
609บ้านวัฒนา  054239658 
610อนุบาลสบปราบนายประคอง อินนวล 054296132 
612ชุมชนบ้านทุ่งนายอภิรมย์ เจียมกุล 054291473 
615ชุมชนบ้านจัวนายไกรทิพย์ นนท์รุ่งเรือง 054296315 
616บ้านเด่น  054239996 
617บ้านสมัยนายมนัส ถามูล 0817461187 
618บ้านน้ำหลง  054239987 
619บ้านอุมลอง