รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2นางสรัญญา บุดดา 054284791-2 
103บ้านท่าผานางสายบัว ศวีระกุล 054281510 
104บ้านศาลาสามัคคี  054281505 
105บ้านจอมปิง  054362739 
106สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)  054362486 
108บ้านนาแก้วประชารัฐนายชาญวิทย์ โพธิ์รัง 054362424 
109บ้านสองแควใต้  054362670 
111วัดหาดปู่ด้าย    
112วัดนาแก้วนายนพปฎล จิรากูล 054362444 
114ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงนางสมจิตร ทองหล่ำ 054281508 
118บ้านแม่หลง-สบจาง  054349336 
119วังพร้าววิทยานายหยวด ปันใจ 054349216 
120บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ    
121ศาลาวิทยานายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม 054281503 
122อนุบาลเกาะคานายไพโรจน์ พงษ์บุผา 054281504 
123บ้านดอนธรรมนายบุญนพดล แก้วดวงตา 054239302 
124บ้านทุ่งขาม  054274454 
128บ้านไหล่หินนางสาวทัศนาวรรณ ชลพล 054234447 
132ไหล่หินวิทยา  054274067 
201วัดสาแล    
202ชุมชนบ้านมั่ว  054286267 
203บ้านแม่กึ๊ดนายยงยุทธ เขื่อนแก้ว 054239369 
204อนุบาลเสริมงามนายนัฏฐพัฒน์ จันทร์ตา 054286063 
205บ้านกิ่วห้วยเบิก    
206บ้านโป่งน้ำร้อน    
207บ้านทุ่งต๋ำ  054239409 
208วัดนาเอี้ยง    
209ศรีลังกาวิทยานายปิยะพงค์ หมุดปิน 054239455 
210บ้านเหล่ายาว  054260180 
211สันโป่งวิทยานางประกายดาว โรจน์กิติรัตน์   
213บ้านปงแพ่งนางสาวปุณณภา ไพบูลย์   
215เสริมขวาวิทยานางจิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ์   
217บ้านแม่เลียง    
218บ้านแม่เลียงพัฒนา  054260186 
220เสริมซ้ายวิทยา    
221วัดสบแม่ทำ  054239440 
222ไทยรัฐวิทยา47(วัดนาเดา)นายสิรภูมิสิทธิ์ วงค์น่าน   
301บ้านท่านางนุชทิชา พรมตัน 054348314 
302วังหินวิทยานายตันตริน สืบปัญญา  082-190510
303บ้านป่าตาล  054292004 
305ห้วยแก้ววิทยานายสมคิด นาคกุล 054214084086-921582
306บ้านสันหลวง  054200551 
308บ้านนาเบี้ย  054260223 
309นาบ้านไร่วิทยา  054200363 
312แม่ถอดวิทยานางสาวโสภา กันทะวงศ์ 0542140240828928377
313บ้านแม่เติน  054260136 
315บ้านแม่ปะ  054291632 
316เถิน-ท่าผา  054291741 
317บ้านท่ามะเกว๋น  054214074 
318ปางกุ่มวิทยา    
319บ้านหัวน้ำ  054260139 
320แม่มอกวิทยา  054260140 
321บ้านกุ่มเนิ้งใต้    
322บ้านสะพานหิน    
323บ้านน้ำดิบ  054292498 
324บ้านแม่วะเด่นชัยนางนุชวรินทร์ เปียประเสริฐ 054294411 
325แม่วะวิทยา  054292577 
326บ้านท่าช้าง  054292620 
327บ้านอุมลอง    
328บ้านเวียง  054291604 
329อนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)นางสาวเยาวรัตน์ กมลอัศวโรจน์ 054291606 
330ล้อมแรดวิทยา  054291607 
331บ้านเหล่า  054291605 
332บ้านดอนไชย  054291695 
333บ้านหนองเตา  054333445 
334แสลมวิทยานายประเสริฐ อาจภักดี 013871689 
335บ้านสะเลียมหวานนายพายัพ จอมคำ 054241505 
336บ้านปางอ้า    
337บ้านท่าเกวียนนางฐิตารีย์ ทวีชัยคุณานนท์ 054260144 
338แม่พุหอรบวิทยานายณฑวรรษ นนท์ศรี   
339บ้านท่าเวียงนางอุทัยวรรณ ตาวงศ์   
401ผาปังวิทยา    
402บ้านแม่ตั๋ง  054299445 
403แม่เชียงรายวิทยา    
405ต้นธงวิทยา  054299101 
406ห้วยขี้นกวิทยา    
407อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)  054299252 
408บ้านแม่พริกบน  054299338 
409บ้านแม่เชียงรายลุ่ม    
501บ้านดอนไฟ  054247942 
502นาบง  054247940 
504บ้านนากวางนายวิภพ ไชยธรรม 054247931 
505อนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)นางหทัยทิพย์ แก้วแสนตอ 054289241 
507บ้านหลวง  054289249 
508บ้านหลุก  054289242 
509นาครัวประชาสามัคคีนางเพ็ญศรี ศิริชยพงศ์ 054289274 
514บ้านฮ่องห้านางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาท 054346389 
515ทองทิพย์วิทยานายพิเชษฐ์ เพชรสำแดง 054349353 
517กิ่วประชาวิทยา  054290305 
518บ้านนาต๋ม    
521บ้านบอมนายมนัส ถามูล   
524ป่าตันวิทยานายศุภชัย พิสสมัย 054289245 
525บ้านนาคตนางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ 054289244 
526บ้านแม่ทะนายจักรพงษ์ คงนุ่น 054287298 
527ชุมชนบ้านท่าแหน  054289248 
528บ้านน้ำโทก-หัวดง  054287297 
531บ้านนาดู่    
532บ้านนาดง  054247911 
534บ้านอ้อวิทยานายวัฒนา เชื้อคำลือ   
536บ้านแม่ทาน  054260163 
537บ้านแม่วะ    
540ห้วยมะเกลือวิทยา    
543บ้านสามขา  054260238 
545บ้านผาแมว  054260165 
601บ้านแก่น  054239659 
602นายางวิทยานายอภิสิทธิ์ ชัยเมืองมูล 054239661 
604ไตรมิตรสามัคคี  0549988 
606บ้านแม่กัวะนายชวินทร์วิชญ์ เขื่อนใจ 054242032 
610อนุบาลสบปราบนายประคอง อินนวล 054296132 
612ชุมชนบ้านทุ่ง  054291473 
615ชุมชนบ้านจัวนายบรรจง บุญมา 054296315 
616บ้านเด่น  054239996 
617บ้านสมัยนางสาวสุพิชญา ทิพย์ประยูร 0817461187 
618บ้านน้ำหลง  054239987 
619บ้านอุมลอง